Takoyaki (6 pcs)

Takoyaki (Egg, Flour, Small pieces of Octopus, Veggie) with bonito flakes, Seaweed & Sweet Sauce

$ 8.75